Wzór odstąpienia od umowy zakupu


………………………………. (miejscowość), dnia ………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..
(dane składającego oświadczenie)


X-Bike.pl Henryk Ćwik
ul. Jana Brzechwy 6/1/1
41-949 Piekary Śląskie 

Adres magazynowy do odesłania produktu:
X-Bike.pl Henryk Ćwik
Wolności 59
32-590 Libiąż


OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAKUPUNiniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy sprzedaży ………………………………………………………… (przedmiot sprzedaży)
zawartej w …………………………………… (miejscowość),
w dniu ……………………………. .


Wskazuję, iż wskutek odstąpienia od umowy, ta jest uważana za niezawartą.


Wobec powyższego oświadczam,iż w przypadku braku dostarczenia niniejszego dokumentu w ciągu 24 godzin (1 dzień roboczy) od otrzymania jego niewypełnionej wersji od sprzedającego, umowę uznaje się za ważną i poniosę koszty wyszczególnione w podsumowaniu transakcji jak również wynikające z niedopełnienia przeze mnie warunków zawartej umowy zakupu.

Z poważaniem,

…………………………… (Imię i Nazwisko)
…………………………… (login allegro / login w e-sklepie