………………………………. (miejscowość), dnia ………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..
(dane składającego oświadczenie)


X-Bike.pl Henryk Ćwik
ul. Jana Brzechwy 6/1/1
41-949 Piekary Śląskie 

Adres magazynowy do odesłania produktu:
X-Bike.pl Henryk Ćwik
Wolności 59
32-590 Libiąż


OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAKUPU


Niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy sprzedaży ………………………………………………………… (przedmiot sprzedaży) zawartej w …………………………………… (miejscowość), w dniu ……………………………. .

Podstawą powyższego odstąpienia od umowy jest § 6 w/wym. umowy sprzedaży, który przyznaje takie uprawnienie Kupującemu w terminie 14 dni od jej zawarcia.

Wskazuję, iż wskutek odstąpienia od umowy, ta jest uważana za niezawartą, a strony są obowiązane do wzajemnego zwrotu świadczeń, w stanie niezmienionym. Wobec powyższego wnoszę o zwrot ceny, zapłaconej przeze mnie, w wysokości ………….. zł. Ponadto oświadczam, iż przedmiot sprzedaży zostanie nadany do zwrotu w dniu ………………… w stanie niezmienionym od otrzymanego.

Numer konta bankowego dla wykonania zwrotu:

……………………………………………………………………………………………………………………


Z poważaniem,

…………………………… (Imię i Nazwisko)
…………………………… (login allegro / login w e-sklepie)